Our Team

the experts team

Shivaram

Shivaram

Mentor
Dharshan

Dharshan

CEO
Shivaram

Satish N Kota

Core Team
Dharshan

Rex Varghese

Core Team

Rahul-Erekkath

Rahul Erekkath

Core Team
Chethan

Chethan S

Core Team